A feature extraction free approach for protein interactome inference from co-elution data

Published in Briefings in Bioinformatics, 2023

Citation: Yu-Hsin Chen, Kuan-Hao Chao, Jin Yung Wong, Chien-Fu Liu, Jun-Yi Leu*, Huai-Kuang Tsai* (2023). A feature extraction free approach for protein interactome inference from co-elution data, Briefings in Bioinformatics, https://doi.org/10.1093/bib/bbad229